Drobečková navigace

Úvod > PROJEKTY a SLUŽBY > Realizované PROJEKTY

DSO jako nositel projektů

 

Energetická koncepce DSO Hanácký venkov

 Žadatel:  DSO Hanácký venkov
 Zapojené obce: Pivín, Hradčany - Kobeřice, Radslavice, Vincencov, Zelená hora, Tvorovice, Otaslavice, Dřevnovice, Koválovice-Osíčany, Němčice nad Hanou, Pustiměř, Hruška, Drysice, Podivice, Otaslavice, Ondratice, Želeč, Doloplazy, Víceměřice, Nezamyslice, Tištín, Pavlovice u Kojetína, Vitčice, Srbce, Vřesovice, Mořice

 Rok realizace

 

2023 
 Celkové způsobilé výdaje:  713 324Kč
 Dotace:  499 327Kč
 Stručný popis projektu:
Místní energetická koncepce se bude členit na tři klíčové části, a to na část analytickou, návrhovou a související energetický akční plán, který je z významné části cílen na implementaci navrhovaných strategických cílů, opatření a aktivit. Předmětem analytické části je zmapování současného stavu energetické situace, tj. vytvoření přehledu všech lokálních zdrojů energie, zmapování spotřeby a výroby energií (v členění dle jednotlivých energonositelů) na daném území a sestavení energetické bilance, která bude provedena v rámci spravovaného území DSO Hanácký venkov jako celku a současně ve vyšší míře detailu pro segment obecního majetku. V návaznosti na tuto analýzu budou v části návrhové zpracovány strategické cíle a vytvořen soubor opatření, která budou dále konkretizována v energetickém akčním plánu. Opatření budou konstruována s důrazem na ty oblasti, které se dají přímo ovlivnit. Nadřazeným cílem DSO Hanácký venkov v oblasti energetiky je zejména:
„Snížit energetickou závislost na externích energetických zdrojích skrze energetická opatření realizovaná na obecním majetku a posílit energetickou bezpečnost města(obce) a jeho občanů.“                
Místní energetická koncepce bude definovat tři strategické cíle.
SC 1 – Zvyšovat energetickou hospodárnost jednotlivých objektů v majetku města
SC 2 – Zvyšovat energetickou efektivitu územně samosprávného celku
SC 3 – Podporovat transparentním způsobem energeticky významné cílové skupiny                                               
Podkladem pro vypracování analytické části budou zejména podklady územně samosprávného celku, veřejné databáze (Český statistický úřad – dále také „ČSÚ“, Energetický regulační úřad – dále také „ERÚ“, Český hydrometeorologický ústav – dále také „ČHMÚ“, Ministerstvo životního prostředí apod.), stejně jako vlastní zjišťování (dotazníkové šetření mezi podnikateli), desk research apod.
 Program podpory: Projekt je realizován za finanční spoluúčasti Státního programu na podporu úspor energie EFEKT III - neinvestiční na období let 2022 - 2027
 Stav projektu: zrealizováno
 

efekt-logo_v369px.gif

Předcházení vzniku odpadů v DSO Hanácký venkov

 Žadatel:  DSO Hanácký venkov
 Zapojené obce:  Pivín, Hradčany - Kobeřice, Radslavice, Vincencov, Zelená hora, Tvorovice, Otaslavice,   Dřevnovice, Koválovice-Osíčany, Němčice nad Hanou, Pustiměř, Hruška

 Rok realizace

 

2023 - 2024
 Celkové způsobilé výdaje:  4 011 343,30Kč
 Dotace:  3 409 641,81Kč
 Stručný popis projektu:  Projekt řeší předcházení vzniku odpadů v území DSO Hanácký venkov formou realizace   dvou opatření - pořízení domácích kompostérů pro občany a pořízení opakovaně   použitelného nádobí na akce pro veřejnost v území DSO Hanácký venkov. Pořízeny budou   kompostéry obsahující recyklát.

 V obcích zapojených do projektu tvoří velké množství odpadu především BRKO. Velké   množství vyhazovaných odpadů působí škody na životním prostředí, ale také zbytečně   ekonomicky zatěžuje občany a místní samosprávy. Důsledným poučením občanů o   správném kompostování a třídění odpadů je možné využít velké procento odpadu z   domácnosti a využít jej přímo v místě jeho vzniku (v případě kompostu).
 Z terénního šetření je patrné, že většina obcí zajišťuje odvoz velkoobjemových kontejnerů   k odkládání biologicky rozložitelných odpadů. Organická hmota z velkoobjemových   kontejnerů je následně za úplatu předána oprávněné osobě k dalšímu nakládání. Toto   řešení je nevyhovující, především pro vysoké náklady, jelikož se odpad nevyužívá v místě   vzniku a převáží se.
 Občanský BRKO se v některých obcích DSO Hanácký venkov v podstatě nesbírá a   nezužitkovává. Průzkumem mezi obyvatelstvem bylo zjištěno, že o kompostéry je veliký   zájem a realizací projektu nebude tento nezanedbatelný potenciál využití BRKO   znehodnocen buď odstraněním v rámci svozu směsného KO či spálením.

 Dále projekt řeší pořízení opakovatelně použitelného nádobí včetně myček a skladovacích   regálů, a to z důvodu nutnosti snížení množství produkovaného odpadu z jednorázového   nádobí používaného v regionu na všech akcích obcí a jejich příspěvkových organizací.

 Program podpory:  Operační program Životní prostředí 2021-2027
 Stav projektu:  V realizaci

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií – Fondem soudržnosti/Evropským fondem pro regionální rozvoj v rámci

Operačního programu Životní prostředí.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cedule publicity DSO

DOPLNĚNÍ SYSTÉMU PRO SEPARACI KO DSO HANÁCKÝ VENKOV III

 Žadatel:

DSO Hanácký venkov

 Zapojené obce: Dobromilice, Doloplazy, Drysice, Hradčany-Kobeřice, Mořice, Otaslavice, Pavlovice u Kojetína, Radslavice, Srbce, Tvorovice, Víceměřice, Vincencov, Vitčice, Vřesovice, Zelená Hora a Želeč
 Rok realizace  2022 - 2023
 Celkové způsobilé výdaje:

5 697 525,75Kč

 Dotace:

4 842 896,89Kč

 Stručný popis projektu:

Pro rozšíření sběru papíru budou v obcích doplněny stávající sběrná místa o nové nádoby na papír. Nádoby budou se spodním nebo horním výsypem o objemech 120l, 240l a 1 100l. Celkem je plánováno pořízení 524 ks nádob o objemu cca 104,2 m3, a to: 120l: 280 ks, 240l: 230 ks, 1 100l: 14 ks.
Pro rozšíření sběru plastů budou v obcích doplněny stávající sběrná místa o nové nádoby na plasty. Nádoby budou se spodním nebo horním výsypem o objemech 120l, 240l a 1 100l. Celkem je plánováno pořízení 1 173 ks nádob o objemu cca 269,9 m3, a to: 120l: 190 ks, 240l: 970 ks, 1 100l: 13 ks.
Novelou zákona o odpadech č. 229/2014 Sb., byla zavedena s účinností od 1. 1. 2015 mimo jiné povinnost obcí zajistit místa pro oddělené soustřeďování kovových odpadů. Vzhledem k tomu, že obce většinově nemají k dispozici sběrný dvůr a kovové odpady jsou řešeny mobilním způsobem, případně prostřednictvím místních neziskových organizací (hasiči, myslivci, fotbalisté), chtějí obce vyřešit tento zákonný požadavek. Pořídíme kontejner plechový 1100 l: 1 ks, tj. 1,1 m3.
Pro rozšíření sběru skla budou v obcích doplněny stávající sběrná místa o nové nádoby na sklo. Nádoby budou se spodním nebo horním výsypem o objemech 1 500l a 1 100l. Celkem je plánováno pořízení 12 ks nádob o objemu 13,6 m3 a to: 1 100l: 11 ks, 1 500l: 1ks.
Pro zajištěný odděleného sběru bioodpadu budou pořízeny nádoby s horním výsypem o objemech 120l a 240l. Celkem pořídíme 600 ks nádob: 120l: 300 ks, 240l: 300 ks. Celkový objem 108 m3.
Dále bude pořízeno opakovaně použitelné nádobí, jehož výčet a specifikace je popsán v příloze Analýza potenciálu produkce odpadů a materiálových toků v zájmové oblasti projektu.  

 Program podpory:

 Operační program Životní prostředí 2021-2027

 Stav projektu:  V realizaci

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií – Fondem soudržnosti/Evropským fondem pro regionální rozvoj v rámci

Operačního programu Životní prostředí.

Cedule publicity DSO I_page-0001.jpg

 

 

MASARYKOVA SÍŇ NA ZÁMKU V DOLOPLAZECH - DOKONČENÍ

 Žadatel, partneři:

 DSO Hanácký venkov, Obec Doloplazy, MAS Hanácký venkov, Mgr. Dominik Vlč

 Rok realizace:  2021
 Celkové výdaje:

 35.000,- Kč

 Dotace:

 35.000,- Kč

 Program podpory:

Program na podporu pořízení drobného majetku v oblasti kultury v Olomouckém kraji v roce 2021

 Stav projektu:  zrealizováno
 Internetová prezentace:  https://www.masarykovasin.cz/

 

 

MASARYKOVA SÍŇ NA ZÁMKU V DOLOPLAZECH

 Žadatel, partneři:

 DSO Hanácký venkov, Obec Doloplazy, MAS Hanácký venkov, Mgr. Dominik Vlč

 Rok realizace:  2020-2021
 Celkové výdaje:

 49.103,- Kč

 Dotace:

 35.000,- Kč

 Program podpory:

 Olomoucký kraj - Program na podporu kultury (PUBLICITA ZDE)

 Stav projektu:  zrealizováno
 Internetová prezentace:  https://www.masarykovasin.cz/

DOPLNĚNÍ SYSTÉMU PRO SEPARACI KO DSO HANÁCKÝ VENKOV II

 Žadatel:

 DSO Hanácký venkov

 Zapojené obce:  Brodek u Prostějova, Dřevnovice, Hradčany-Kobeřice, Mořice, Ondratice, Pavlovice u Kojetína, Pivín, Pustiměř, Víceměřice, Vincencov, Vitčice, Vřesovice, Tvorovice, Zelená Hora, Želeč
 Rok realizace (držitelnost do):  2022
 Celkové způsobilé výdaje:

 4.672.596,50- Kč

 Dotace:

 3.971.707,02 Kč

 Stručný popis projektu:

 Pro rozšíření sběru papíru budou doplněna stávající sběrná místa o nové nádoby na papír se spodním nebo horním výsypem o objemech 120l, 240l, 1 100l, 2 500l, celkem 188 ks nádob, a to: 120l: 50 ks, 240l: 115 ks, 1 100l: 19 ks, 2 500l: 4 ks.
Pro rozšíření sběru plastů budou v obcích doplněna stávající sběrná místa o nové nádoby na plasty se spodním nebo horním výsypem o objemech 120l, 240l, 1 100l, 1 500l, 2 500l, celkem 296 ks nádob, a to: 120l: 100 ks, 240l: 170 ks, 1 100l: 21 ks, 1 500l: 1 ks, 2 500l: 4 ks.
Pro rozšíření sběru kovových odpadů budou v obcích doplněna stávající sběrná místa o nové nádoby na kovové odpady se spodním nebo horním výsypem o objemech 240l, 1 100l, 1 500l, 2 500l, celkem 29 ks nádob, a to: 240l: 17 ks, 1 100l: 6 ks, 1 500l: 2 ks, 2 500l: 4 ks.
Pro rozšíření sběru skla budou v obcích doplněna stávající sběrná místa o nové nádoby na sklo. Nádoby budou se spodním nebo horním výsypem o objemech 240l, 1 100l, 1 500l, 2 500l, celkem 49 ks nádob, a to: 240l: 30 ks, 1 100l: 3 ks, 1 500l: 7 ks, 2 500l: 9 ks.
Pro rozšíření sběru BRKO budou doplněna stávající sběrná místa o nové nádoby na BRKO se spodním nebo horním výsypem o objemech 240l, 1 100l. Dále budou pořízeny velké kontejnery na větší množství bioodpadu o objemu min. 3 / 5 / 6 / 10 m3. Celkem bude pořízeno 348 ks kontejnerů či nádob; a to 240l: 300 ks, 1 100l: 14 ks, min. 3m3: 8 ks, min. 5m3: 9 ks, min. 6m3: 8 ks, min. 10m3: 9 ks. Některé tyto velkokapacitní kontejnery mohou být v případě potřeby využity rovněž k občasnému sběru objemného odpadu či papíru, BRKO však bude převažovat.
Pro rozšíření, resp. zavedení sběru nápojových kartonů budou v obcích doplněna stávající sběrná místa o nové nádoby na nápojové kartony se spodním nebo horním výsypem o objemech 240l, 2 500l, celkem 20 nádob, a to: 240l: 15 ks, 2 500l: 5 ks.

 Program podpory:

 Operační program Životní prostředí 2014-2020

 Stav projektu:  zrealizováno

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií – Fondem soudržnosti/Evropským fondem pro regionální rozvoj v rámci

Operačního programu Životní prostředí.

VYUŽITÍ BIOODPADU V OBCÍCH DSO HANÁCKÝ VENKOV II

 Žadatel:

 DSO Hanácký venkov

 Zapojené obce:

 Dobromilice, Drysice, Hradčany-Kobeřice, Nezamyslice, Otaslavice, Pavlovice u Kojetína, Pivín, Podivice, Pustiměř, Tvorovice, Víceměřice, Vitčice, Vrchoslavice, Vřesovice, Zelená Hora, Želeč

 Rok realizace (držitelnost do):  2021
 Celkové způsobilé výdaje:

 5.181.014,30 Kč

 Dotace:

 4.403.862,15 Kč

 Stručný popis projektu:  V rámci projektu budou pořízeny kompostéry pro domácí kompostování o objemu min. 1050 l (1133 ks), štěpkovače (drtiče větví a dřevního odpadu) (3 ks) a kontejner na textilní a oděvní odpad o kapacitě cca 2,5 m3 (2 ks).
 Program podpory:

 Operační program Životní prostředí 2014-2020

 Stav projektu:  zrealizováno
 Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií – Fondem soudržnosti/Evropským fondem pro regionální rozvoj v rámci Operačního programu Životní prostředí.

DOPLNĚNÍ SYSTÉMU PRO SEPARACI KO DSO HANÁCKÝ VENKOV

 Žadatel:

 DSO Hanácký venkov

 Zapojené obce:

 Dobromilice, Mořice, Němčice nad Hanou, Nezamyslice, Tištín, Tvorovice, Víceměřice, Vincencov, Vitčice, Vrchoslavice, Vřesovice, Želeč

 Rok realizace (držitelnost do):  2017-2018 (13.9.2023)
 Celkové způsobilé výdaje:

 2.115.884,- Kč

 Dotace:

 1.798.501,40 Kč

 Stručný popis projektu:  Pro rozšíření sběru papíru budou doplněny stávající sběrná místa o nové nádoby na papír se spodním nebo horním výsypem o objemech 120l, 1 100l, 2 500l,celkem 255 ks nádob, a to: 120l: 250 ks, 1 100l: 1 ks, 2 500l: 4 ks.
Pro rozšíření sběru plastů budou v obcích doplněny stávající sběrná místa o nové nádoby na plasty se spodním nebo horním výsypem o objemech 120l, 1 100l, 2 500l, celkem 263 ks nádob, a to: 120l: 250 ks, 1 100l: 1 ks, 2 500l: 12 ks.
Vzhledem k tomu, že obce nemají k dispozici sběrný dvůr a kovové odpady jsou řešeny mobilním způsobem, případně prostřednictvím místních neziskových organizací (hasiči, myslivci, fotbalisté), chtějí obce vyřešit tento zákonný požadavek. Nádoby budou se spodním nebo horním výsypem o objemech 1 100l, 1 500l, 2 500l, max. 3 500l, celkem 13 ks uzavřených (uzamykatelných) nádob, a to: 1 100l: 1 ks, 1 500l: 3 ks, 2 500l: 5 ks, max. 3 500l: 4 ks.
Pro rozšíření sběru skla budou v obcích doplněny stávající sběrná místa o nové nádoby na sklo. Nádoby budou se spodním nebo horním výsypem o objemech 1 100l, 1 500l, 2 500l, celkem 26 ks nádob, a to: 1 100l: 7 ks, 1 500l: 15 ks, 2 500l: 4 ks.
Za účelem zajištění míst pro sběr bioodpadu bude pořízen 1 ks nádoby o objemu 1 100 l s horním výsypem, kterou bude doplněno sběrné místo. Dále budou pořízeny velké kontejnery na větší množství bioodpadu. Bude pořízeno celkem 17 ks kontejnerů o objemech min. 10m3, 6m3 a cca 5,5m3; a to 10m3: 14 ks, 6m3: 2 ks, 5,5m3: 1 ks.
Pro rozšíření, resp. zavedení sběru objemného odpadu budou v obcích umístěny velkoobjemové kontejnery. Takto bude pořízeno celkem 5 ks kontejnerů o objemech min. 10m3, 6m3 a cca 1,95m3; a to 10m3: 1 ks, 6m3: 3 ks, 1,95m3: 1 ks.
V rámci projektu dojde rovněž k pořízení doplňkového vybavení ke kontejnerům, a to 5 ks traktorových nosičů kontejneru. Toto vybavení není samo o sobě svozovým prostředkem. Bude přiřazeno k vlastním svozovým (tažným) prostředkům jednotlivých obcí, a bude tedy fungovat mimo svozový systém.
 Program podpory:

 Operační program Životní prostředí 2014-2020

 Stav projektu:  zrealizován

VYUŽITÍ BIOODPADU V OBCÍCH DSO HANÁCKÝ VENKOV

 Žadatel:

 DSO Hanácký venkov

 Zapojené obce:

 Dobromilice, Doloplazy, Dřevnovice, Hruška, Tvorovice, Víceměřice, Vřesovice, Želeč

 Rok realizace (držitelnost do):  2017-2018 (28.5.2023)
 Celkové způsobilé výdaje:

 2.115.884,- Kč

 Dotace:

 1.798.501,40 Kč

 Stručný popis projektu:

 V rámci projektu byly pořízeny kompostéry o objemu 900 l pro domácí kompostování (423 ks), štěpkovače (2 ks), drtič větví k využití dřevního odpadu (1 ks) a kontejner na textilní a oděvní odpad o kapacitě cca 2,5 m3 (1 ks).

 Program podpory:

 Operační program Životní prostředí 2014-2020

 Stav projektu:  zrealizován

 CZ_RO_B_C.jpg

DSO jako partner projektů

CENTRUM SPOLEČNÝCH SLUŽEB

Logolink barevný[1].jpg

Nositelem projektu „Posilování administrativní kapacity obcí na bázi meziobecní spolupráce“, zkráceně také „Centra společných služeb“ (CSS), byl Svaz měst a obcí ČR. Projekt byl zaměřen na vytvoření a provoz tzv. Center společných služeb v rámci Dobrovolných svazků obcí (DSO).

Celkově projekt zapojil 86 svazků obcí z celé ČR. Jedním ze zapojených svazků byl pak právě také DSO Hanácký venkov.

V rámci projektu bylo členským obcím DSO nabízeno několik okruhů podpůrných a poradenských činností, které mohly dle zájmu či aktuální potřeby využívat.

Jednalo se o rámcově o tyto tematické oblasti činností:

- sdílená administrativní kapacita, poradenství v oblastech dle preferencí členských obcí

- vzdělávací aktivity: školení pro představitele obcí a zaměstnance obecních úřadů

- zprostředkování právní podpory mezi obcemi, SMO ČR a spolupracující právní kanceláří

- dotační poradenství a činnosti související s předložením individuálních projektů IROP

- příprava a realizace regionálních projektů

Realizace projektu skončila k 31.12.2020.

Na pozici manažerky CSS působila Zdeňka Loučková, kterou v průběhu realizace nahradila Pavlína Rösslerová.

Více informaci o projektu jako celku lze nalézt na internetových stránkách SMO ČR pod TÍMTO ODKAZEM

Logo-CSS[2].png

 

DSO jako zpracovatel a administrátor projektů

CYKLISTICKÁ STEZKA DOLOPLAZY - DOBROMILICE

Žadatel:  Obec Doloplazy
Rok realizace:  2021
Celkové způsobilé výdaje:  3.020.320,42 Kč
Dotace:  696.434,02 Kč
Program podpory:  Podpora výstavby a oprav cyklostezek 2021 - Olomoucký kraj
Stav projektu:  zrealizováno

 

CYKLISTICKÁ STEZKA DOLOPLAZY - DOBROMILICE

Žadatel:  Obec Doloplazy
Rok realizace:  2021
Celkové způsobilé výdaje:  3.020.320,42 Kč
Dotace:  1.615.000,00 Kč
Program podpory:  Integrovaný regionální operační program (IROP) - CLLD
Stav projektu:  zrealizováno

 

REKONSTRUKCE HLAVNÍHO CHODNÍKU V MÍSTNÍ ČÁSTI UNČICE

Žadatel:  Obec Pavlovice u Kojetína
Rok realizace:  2021 - 2022
Celkové způsobilé výdaje:  855.000 Kč
Dotace:  812.250 Kč
Program podpory:  Integrovaný regionální operační program (IROP) - CLLD
Stav projektu:  zrealizováno

 

CHODNÍK RADSLAVIČKY

Žadatel:  Obec Radslavice
Rok realizace:  2021
Celkové způsobilé výdaje:  1.011.613,92 Kč
Dotace:  736.580,01 Kč
Program podpory:  Integrovaný regionální operační program (IROP) - CLLD
Stav projektu:  zrealizováno

 

CHODNÍK U SILNICE III/4335, HRADČANY

Žadatel:  Obec Hradčany
Rok realizace:  2021
Celkové způsobilé výdaje:  846.479,21 Kč
Dotace:  804.155,24 Kč
Program podpory:  Integrovaný regionální operační program (IROP) - CLLD
Stav projektu:  zrealizováno

 

CHODNÍKY KOVÁLOVICE - OSÍČANY

Žadatel:  Obec Koválovice - Osíčany
Rok realizace:  2021
Celkové způsobilé výdaje:  921.661,04 Kč
Dotace:  802.750 Kč
Program podpory:  Integrovaný regionální operační program (IROP) - CLLD
Stav projektu:  zrealizováno

 

STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU BÝVALÉ ORLOVNY, VŘESOVICE

 Žadatel:

 Obec Vřesovice

 Rok realizace:  2021
 Celkové způsobilé výdaje:

 14.074.560,- Kč

 Dotace:

 5.000.000,- Kč

 Program podpory:

 MMR - Podpora obnovy a rozvoje venkova - Podpora obnovy sportovní infrastruktury

 Stav projektu:  zrealizováno

KOMUNITNÍ CENTRUM ŽELEČ

 Žadatel:

 Obec Želeč

 Rok realizace:  2021
 Celkové způsobilé výdaje:

 1.527.903,02 

 Dotace:

 788.643,13 Kč

 Program podpory:

 Integrovaný regionální operační program (IROP) - CLLD

 Stav projektu:  zrealizováno

KOMUNITNÍ CENTRUM VINCENCOV

 Žadatel:

 Obec Vincencov

 Rok realizace:  2021
 Celkové způsobilé výdaje:

 847.063,-

 Dotace:

 804.709,85 Kč

 Program podpory:

 Integrovaný regionální operační program (IROP) - CLLD

 Stav projektu:  zrealizováno

CHODNÍK VITČICE

 Žadatel:

 Obec Vitčice

 Rok realizace:  2021
 Celkové způsobilé výdaje:

 854.860,58

 Dotace:

 791.426,55 Kč

 Program podpory:

 Integrovaný regionální operační program (IROP) - CLLD

 Stav projektu:  zrealizováno

CHODNÍK DŘEVNOVICE

 Žadatel:

 Obec Dřevnovice

 Rok realizace:  2021
 Celkové způsobilé výdaje:

 3.386.544,21 Kč

 Dotace:

 789.663,57 Kč

 Program podpory:

 Integrovaný regionální operační program (IROP) - CLLD

 Stav projektu:  zrealizováno

PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR MALÍ ZAHRADNÍCI

 Žadatel:

 Klub přátel školy Tištín, z. s.

 Rok realizace:  2020 - 2022
 Celkové způsobilé výdaje:

 912.662,50 Kč

 Dotace:

 912.662,50 Kč

 Program podpory:

 Operační program zaměstnanost (OPZ) - CLLD

 Stav projektu:  zrealizováno

PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR DOLOPLAZY

 Žadatel:

 Místní ženy, z. s.

 Rok realizace:  2020 - 2022
 Celkové způsobilé výdaje:  683.812,50 Kč
 Dotace:  683 812,50 Kč
 Program podpory:

 Operační program zaměstnanost (OPZ) - CLLD

 Stav projektu:  zrealizováno

REKONSTRUKCE OBECNÍHO ÚŘADU V DŘEVNOVICÍCH

 Žadatel:  Obec Dřevnovice
 Rok realizace:  2020 - 2021
 Celkové způsobilé výdaje:  4.949.169,84 Kč
 Dotace:  2.989.889,- Kč
 Program podpory:

 MMR - Podpora obnovy a rozvoje venkova - Rekonstrukce a přestavba veřejných budov

 Stav projektu:  zrealizováno

OBNOVA CHODNÍKŮ V ULICI ZÁMOSTÍ, TIŠTÍN

 Žadatel:  Městys Tištín
 Rok realizace:  2020
 Celkové způsobilé výdaje:  3.250.365,- Kč
 Dotace:  798 000,- Kč
 Program podpory:

 Integrovaný regionální operační program (IROP) - CLLD

 Stav projektu:  zrealizováno

MOŘICE - ZVÝŠENÍ BEZPEČNOSTI PĚŠÍ DOPRAVY - PLOCHY SEVER

 Žadatel:  Obec Mořice
 Rok realizace:  2020
 Celkové způsobilé výdaje:  764.641,35 Kč
 Dotace:  726.409,28 Kč
 Program podpory:

 Integrovaný regionální operační program (IROP) - CLLD

 Stav projektu:  zrealizováno

POŘÍZENÍ, TECH. ZHODNOCENÍ A OPRAVA POŽÁRNÍ TECHNIKY A NÁKUP VĚCNÉHO VYBAVENÍ PRO JSDH DŘEVNOVICE

 Žadatel:  Obec Dřevnovice
 Rok realizace:  2020
 Celkové způsobilé výdaje:  950.000,- Kč*
 Dotace:  186.500,- Kč*
 Program podpory:

 Pořízení, technické zhodnocení a oprava požární techniky a nákup věcného vybavení pro JSDH Olomouckého kraje 2020

 Stav projektu:  zrealizováno

AKÁTOVÉ HŘIŠTĚ ZÁBRAŇ II

 Žadatel:  Obec Želeč
 Rok realizace:  2020
 Celkové způsobilé výdaje:  700.000,- Kč*
 Dotace:  350.000,- Kč*
 Program podpory:

 Program na podporu výstavby a rekonstrukcí sportovních zařízení v obcích Olomouckého kraje 2020

 Stav projektu:  zrealizováno

ODPOČINKOVÁ ZÓNA V DRYSICÍCH

 Žadatel:  Obec Drysice
 Rok realizace:  2019 - 2020
 Celkové způsobilé výdaje:  2.121.237,77 Kč
 Dotace:  1.051.064,- Kč
 Program podpory:

 MMR - Podpora obnovy a rozvoje venkova - Podpora budování a obnovy míst aktivního a pasivního odpočinku

 Stav projektu:  zrealizováno

REKONSTRUKCE CHODNÍKŮ ULICE ŠAFAŘÍKOVA

 Žadatel:  Město Němčice nad Hanou
 Rok realizace:  2020
 Celkové způsobilé výdaje:  2.453.921,47 Kč
 Dotace:  1.093.286,63 Kč
 Program podpory:

 Integrovaný regionální operační program (IROP) - CLLD

 Stav projektu:  zrealizováno

CHODNÍK A ZASTÁVKY VEŘEJNÉ DOPRAVY V MÍSTNÍ ČÁSTI PUSTIMĚŘSKÉ PRUSY, PUSTIMĚŘ

 Žadatel:  Obec Pustiměř
 Rok realizace:  2019
 Celkové způsobilé výdaje:  1.112.323,- Kč
 Dotace:  871.223,47 Kč
 Program podpory:

 Integrovaný regionální operační program (IROP) - CLLD

 Stav projektu:  zrealizováno

CHODNÍK PODÉL SILNICE III/4335, I. ETAPA, DOBROMILICE

 Žadatel:  Obec Dobromilice
 Rok realizace:  2019
 Celkové způsobilé výdaje:  665.569,- Kč
 Dotace:  608.725,62 Kč
 Program podpory:

 Integrovaný regionální operační program (IROP) - CLLD

 Stav projektu:  zrealizováno

REKONSTRUKCE KOMUNIKACE "TRÁVNÍKY", OTASLAVICE

 Žadatel:  Obec Otaslavice
 Rok realizace:  2019
 Celkové způsobilé výdaje:

 1.589.882,- Kč

 Dotace:  1.017.418,20 Kč
 Program podpory:

 Integrovaný regionální operační program (IROP) - CLLD

 Stav projektu:  zrealizováno

STAVEBNÍ ÚPRAVY LÁVKY PŘES ONDRATICKÝ POTOK, BRODEK U PROSTĚJOVA

 Žadatel:  Městys Brodek u Prostějova
 Rok realizace:  2019
 Celkové způsobilé výdaje:  2.737.473,- Kč
 Dotace:  1.100.222,41 Kč
 Program podpory:

 Integrovaný regionální operační program (IROP) - CLLD

 Stav projektu:  zrealizováno

VÝSTAVBA CHODNÍKU V ULICI "ZÁHUMENÍ" PRO ZVÝŠENÍ BEZPEČNOSTI CHODCŮ

 Žadatel:  Obec Pivín
 Rok realizace:  2019
 Celkové způsobilé výdaje:  1.134.833,- Kč
 Dotace:  789.305,46 Kč
 Program podpory:

 Integrovaný regionální operační program (IROP) - CLLD

 Stav projektu:  zrealizováno

CHODNÍK PODÉL SILNICE I/47, VRCHOSLAVICE

 Žadatel:  Obec Vrchoslavice
 Rok realizace:  2019
 Celkové způsobilé výdaje:  849.117,50 Kč
 Dotace:  797.244,21 Kč
 Program podpory:

 Integrovaný regionální operační program (IROP) - CLLD

 Stav projektu:  zrealizováno

REKONSTRUKCE CHODNÍKU V ULICI TJABINOVA, NEZAMYSLICE

 Žadatel:  Městys Nezamyslice
 Rok realizace:  2019
 Celkové způsobilé výdaje:  964.707,18 Kč
 Dotace:  853.178,78 Kč
 Program podpory:

 Integrovaný regionální operační program (IROP) - CLLD

 Stav projektu:  zrealizováno

ZÁKLADNÍ ŠKOLA BRODEK U PROSTĚJOVA - REKONSTRUKCE ODBORNÝCH UČEBEN

 Žadatel:  Městys Brodek u Prostějova
 Rok realizace:  2019
 Celkové způsobilé výdaje:  4.651.562,00 Kč
 Dotace:  4.172.628,87 Kč
 Program podpory:

 Integrovaný regionální operační program (IROP)

 Stav projektu:  zrealizováno

ROZŠÍŘENÍ KAPACITY A ODBORNÉ UČEBNY ZŠ VŘESOVICE

 Žadatel:  Obec Vřesovice
 Rok realizace:  2018 - 2019
 Celkové způsobilé výdaje:  36.400.654,30 Kč
 Dotace:  32.760.588,87 Kč
 Program podpory:

 Integrovaný regionální operační program (IROP)

 Stav projektu:  zrealizováno

MODERNIZACE MŠ A ZŠ OTASLAVICE

 Žadatel:  Obec Otaslavice
 Rok realizace:  2018
 Celkové způsobilé výdaje:  3.327.539,42 Kč
 Dotace:  2.994.785,47 Kč
 Program podpory:  Integrovaný regionální operační program (IROP)
 Stav projektu:  zrealizováno

REKONSTRUKCE CHODNÍKU V OBCI DRYSICE

 Žadatel:  Obec Drysice
 Rok realizace:  2018
 Celkové způsobilé výdaje:  1.540.576 Kč
 Dotace:  805.936 Kč
 Program podpory:

 Integrovaný regionální operační program (IROP) - CLLD

 Stav projektu:  zrealizováno

REVITALIZACE CENTRA OBCE

 Žadatel:  Obec Ondratice
 Rok realizace:  2018
 Celkové způsobilé výdaje:  846.033,22 Kč
 Dotace:  803.731,55 Kč
 Program podpory:  Integrovaný regionální operační program (IROP) - CLLD
 Stav projektu:  zrealizováno

SRBCE - OBNOVA PĚŠÍCH KOMUNIKACÍ - II. ETAPA

 Žadatel:  Obec Srbce
 Rok realizace:  2018
 Celkové způsobilé výdaje:  1.138.535,- Kč
 Dotace:  1.081.608,25 Kč
 Program podpory:  Integrovaný regionální operační program (IROP) - CLLD
 Stav projektu:  zrealizováno

STAVEBNÍ ÚPRAVY CHODNÍKU V ZELENÉ HOŘE

 Žadatel:  Obec Zelená Hora
 Rok realizace:  2018
 Celkové způsobilé výdaje:  802.930,82 Kč
 Dotace:  762.784,27 Kč
 Program podpory:  Integrovaný regionální operační program (IROP) - CLLD
 Stav projektu:  zrealizováno

ZVÝŠENÍ BEZPEČNOSTI DOPRAVY V OBCI VÍCEMĚŘICE

 Žadatel:  Obec Víceměřice
 Rok realizace:  2018
 Celkové způsobilé výdaje:  908.876,94 Kč
 Dotace:  863.433,09 Kč
 Program podpory:  Integrovaný regionální operační program (IROP) - CLLD
 Stav projektu:  zrealizováno

STAVBA CHODNÍKU V ČÁSTI OBCE VŘESOVICE

 Žadatel:  Obec Vřesovice
 Rok realizace:  2018
 Celkové způsobilé výdaje:  890.025,41 Kč
 Dotace:  845.524,13 Kč
 Program podpory:  Integrovaný regionální operační program (IROP) - CLLD
 Stav projektu:  zrealizováno

KOMUNITNÍ CENTRUM TVOROVICE

 Žadatel:  Obec Tvorovice
 Rok realizace:  2018
 Celkové způsobilé výdaje:  834.819,- Kč
 Dotace:  793.078,05 Kč
 Program podpory:  Integrovaný regionální operační program (IROP) - CLLD
 Stav projektu:  zrealizováno

REKONSTRUKCE VÍCEÚČELOVÉHO HŘIŠTĚ VŘESOVICE

 Žadatel:  Tělocvičná jednota Sokol Vřesovice
 Rok realizace:  2018
 Celkové způsobilé výdaje:  2.070.686,- Kč
 Dotace:  1.242.411,- Kč
 Program podpory:  MŠMT - Podpora materiálně technické základny sportu
 Stav projektu:  zrealizováno

II. etapa - sanace vlhkého zdiva věže u kostela sv. Máří Magdalény, Němčice nad Hanou (etapa 2018)

 Žadatel:  Římskokatolická farnost Němčice nad Hanou
 Rok realizace:  2018
 Celkové způsobilé výdaje:  1.585.975 Kč
 Dotace:  700.000,- Kč
 Program podpory:  Ministerstvo zemědělství - Údržba a obnova kulturních a venkovských prvků
 Stav projektu:  zrealizováno

II. etapa - sanace vlhkého zdiva věže u kostela sv. Máří Magdalény, Němčice nad Hanou

 Žadatel:  Římskokatolická farnost Němčice nad Hanou
 Rok realizace:  2017
 Celkové způsobilé výdaje:  812.025,- Kč
 Dotace:  400.000,- Kč
 Program podpory:  Program památkové péče v Olomouckém kraji 2017
 Stav projektu:  zrealizováno

 

Tvorba ISRÚ probíhá za finanční spoluúčasti Olomouckého kraje z POV 2013 ve výši 125.000,-- Kč.

pas_loga_upraveny02[6].jpg

SÍDLO MAS

Sídlo a kancelář MAS
Na cestě k prosperitě:
Doloplazy 15 (zámeček)

mas_sidlo.jpg

23. 4. Vojtěch

Zítra: Jiří

Maskáček

Maskáček "Zima 2013" (č. 9)

maskacek_zima_2013[1].pdf

Návštěvnost stránek

069472