Drobečková navigace

Úvod > INFORMACE PRO ŽADATELE > Nejčastější otázky a odpovědi

Nejčastější otázky a odpovědi


Dotace je schválena. Co dál?

Za realizaci projektu je vždy zodpovědný konečný žadatel, je tedy potřeba dodržovat všechny podmínky dotace. Celá realizace projektu je ze strany MAS sledována. Žadatel konzultuje veškeré záležitosti související s projektem s pracovníky MAS.

Pokud je třeba jakýkoliv údaj či část projektu změnit, vypracuje se Hlášení o změnách, které se předkládá na MAS ke kontrole. Žadatel má také povinnost odevzdat kopii Dohody o poskytnutí dotace (podepsána se SZIF) na MAS. Po skončení realizace vypracuje žadatel Žádost o proplacení, kterou spolu se soupiskou, účetními doklady a dalšími povinnými přílohami předloží ke kontrole na MAS. Poté ji osobně odevzdá na RO SZIF v Brně.  V případě, že bude vše v pořádku, přijede SZIF na kontrolu místa realizace projektu.Co se s Žádostí o dotaci děje po jejím odevzdání na MAS?

Pracovníci kanceláře MAS provedou kontrolu přijatelnosti a obsahové správnosti, na niž mají určitou lhůtu. Po této době budete jako žadatelé vyzváni k opravě případných nedostatků či informováni o výsledku administrativní kontroly.

Následně proběhne hodnocení projektů Výběrovou komisí MAS, projekty budou obodovány. Hodnocení probíhá dvoukolově nezávislými hodnotiteli. Z výsledků tohoto hodnocení je vytvořen seznam vybraných a nevybraných projektů. Vybrané projekty jsou následně zaregistrovány na RO SZIF Olomouc.

Poté běží lhůta pro kontrolu žádostí ze strany SZIF. Během této doby pak přijde vyrozumění, zda je projekt zcela v pořádku, zda byl vyřazen z registrace či případně že je nutné doplnit/vypořádat potenciální formální nedostatky.Jakým způsobem se odevzdává žádost?

Před konečným odevzdáním vyplněné Žádosti o dotaci je možné projekt, ve všech fázích jeho přípravy, konzultovat na MAS. Projekt musí odevzdat osobně statutární zástupce žadatele, či jiná pověřená osoba (v tomto případě pouze na základě plné moci).

Žadatel odevzdá vyplňenou Žádost na CD a v tištěné podobě. Vytištěná žádost bude podepsána před pracovníkem MAS. Veškeré přílohy se odevzdávají na MAS, a to ve více vyhotoveních (originál + kopie). Podrobné podmínky budou uvedeny ve Výzvě.Jaké jsou povinné přílohy Žádosti o dotaci?

Povinné přílohy k Žádosti o dotaci lze nalézt vždy v odpovídají Fichi, popř. Metodice.Kde lze nalézt formulář žádosti o dotaci?

Aktuální formulář Žádosti o dotaci lze nalézt vždy po vyhlášení Výzvy pouze na www.masnaceste.cz v sekci "INFORMACE PRO ŽADATELE", podsekci "AKTUÁLNÍ VÝZVA".Kdo může prostřednictvím MAS žádat o dotaci a na co lze žádat?

MAS Na cestě k prosperitě má celkem 6 Fichí. Fiche je dokument, ve kterém je přehledně shrnuto, na co a kdo může čerpat dotaci. Obsahuje také informace o tom, co je způsobilým výdajem. Prvním krokem, který bystě měli jako žadatelé učinit je ověřit si, zda odpovídáte definici příjemce dotace v rámci dané Fiche.

Fiche má vždy tzv. hlavní opatření, na které musí být použito minimálně 51% výdajů. Případně může mít také vedlejší opatření, na které by mělo být poukázáno maximálně 49% výdajů projektu. DPH nezpůsobilý výdaj pro obce, svazky obcí a plátce DPH. Dále je třeba použít správné kódy výdajů, které naleznete u každé Fiche nebo také v Metodice pro tvorbu Fichí (viz. sekce "Pravidla" na tomto webu), ze které jednotlivé Fiche vycházejí a která tedy plní funkci materiálu s podrobnějšími informacemi.

Každá Fiche má cca 5 až 7 stran, naleznete je v sekci "Fiche". Pokud se Vám při otevření jednotlivých Fichí (PDF) nezobrazí všechny stránky, klikněte v levém horním rohu dokumentu na menu - zobrazit části - všechny.Kdy lze prostřednictvím MAS Na cestě k prosperitě zažádat o dotaci?

Žádat lze v době, kdy má MAS vyhlášenou výzvu, což je minimálně 1x ročně a maximálně 3x ročně. Výzva se většinou vyhlašuje v měsících prosinec, duben, srpen. Po vyhlášení výzvy následuje minimálně tří-týdenní časový prostor pro přípravu vašich projektů. Konečný termín odevzdání zpracovaných žádostí o dotaci je vždy uveden v dokumentu, který se nazývá VÝZVA. Aktuální výzva je uvedena na stránkách www.masnaceste.cz a také na úředních deskách členských obcí, popř. v tisku.
Menu

Tvorba ISRÚ probíhá za finanční spoluúčasti Olomouckého kraje z POV 2013 ve výši 125.000,-- Kč.

pas_loga_upraveny02[6].jpg

SÍDLO MAS

Sídlo a kancelář MAS
Na cestě k prosperitě:
Doloplazy 15 (zámeček)

mas_sidlo.jpg

30. 5. Ferdinand

Zítra: Kamila

Maskáček

Maskáček "Zima 2013" (č. 9)

maskacek_zima_2013[1].pdf

Návštěvnost stránek

070232