Drobečková navigace

Úvod > AKTUÁLNĚ

AKTUÁLNĚ


Program Kina OKO v Němčicích nad Hanou - červen 2015

Datum konání: 27. 5. 2015

PROGRAM - ČERVENEvropská komise ukončila schvalování Programu rozvoje venkova

Datum konání: 18. 5. 2015

Evropská komise ukončila schvalovací proces Programu rozvoje venkova (PRV) 2014 – 2020. Definitivně ale Komise o programu ještě nerozhodla, podle předpokladů tak učiní do několika dnů. České zemědělství získá z Programu rozvoje venkova v příštích letech téměř 3,1 miliardy eur (více než 84 miliard korun). Z toho bude 2,3 miliardy eur (63 miliard korun) z unijních zdrojů a 768 milionů eur (21 miliard korun) z českého rozpočtu. Nejedná se však o klasický operační program. PRV se zaměřuje prioritně na obnovu, zachování a zlepšení přírodních ekosystémů závislých na zemědělské produkci prostřednictvím plošných opatření. Významný podíl finančních prostředků PRV je cílen do projektových investičních opatření ke zvýšení konkurenceschopnosti zemědělství i na inovace v zemědělských a potravinářských podnicích a také na vytvoření nových pracovních míst na venkově.MMR POPRVÉ V HISTORII VYHLAŠUJE VÝZVU PRO VÝSTAVBU KOMUNITNÍCH DOMŮ SENIORŮ

Datum konání: 21. 5. 2015

Ministryně pro místní rozvoj Karla Šlechtová vyhlásila výzvu k předkládání žádostí o poskytnutí dotace na výstavbu Komunitních domů seniorů v rámci podprogramu Podpora výstavby podporovaných bytů pro rok 2015. Pro program máme připraveno 160 milionů. Žadatelé mohou žádosti podávat do konce června tohoto roku.
 
Podpora výstavby komunitních domů seniorů bude spadat k dotačním titulům, které jsou součástí podprogramu Podpora výstavby podporovaných bytů. Letos tento titul vyhlašujeme poprvé v historii Ministerstva pro místní rozvoj, jedná se o zahajovací a testovací etapu nového podporujícího nástroje. Podpora není zacílena pouze pro „klasické“ seniory, tedy osoby starší 65 let, či pro osoby zdravotně a tělesně postižené, ale je určena pro seniory už od 60 let, u kterých je vysoká pravděpodobnost stále aktivní pracovní produktivity,“ uvedla ministryně pro místní rozvoj Karla Šlechtová.
 
Fyzické podnikající a právnické osoby (včetně obcí) mohou žádat o finanční podporu investiční výstavby bezbariérového bytového domu, který obsahuje minimálně 10 nejvýše však 25 upravitelných bytů o maximální výměře 45 m2 a sdílené prostory, které podporují komunitní živost seniorů žijících v komunitním domě seniorů. Na jeden byt Ministerstvo pro místní rozvoj poskytuje 650 tisíc korun, a to až do výše 500 tis. EUR na jeden dům, v souladu s nařízením Evropské komise „SGEI de minimis“.
 
Budoucí nájemníci bytů v Komunitním domě seniorů jsou osoby starší 60 let, jejichž čistý měsíční příjem nepřekročí průměrnou hrubou měsíční mzdu v České republice. Cílem podpory je prodloužení soběstačnosti seniorů, ke kterému přispěje komunita obyvatel komunitního domu seniorů využívající sdílené prostory pro individuální i společné aktivity.

Podrobné informace o dotačním titulu Komunitní dům seniorů jsou zveřejněny ve znění podprogramu     Podpora výstavby podporovaných bytů pro rok 2015 [PDF, 334.05KB] na webu Ministerstva pro místní rozvoj. 

Informace o výzvě naleznete zde.


Výzva MMR - ŠANCE NA OBNOVU PRO DROBNÉ SAKRÁLNÍ STAVBY V OBCÍCH

Datum konání: 22. 5. 2015

Ministryně pro místní rozvoj Karla Šlechtová dnes vyhlásila výzvu pro podávání žádostí o dotace na obnovu drobných sakrálních staveb v obci v rámci podprogramu Podpora obnovy a rozvoje venkova. Alokace pro tento rok je celkem 50 milionů korun.
 
„Obnova památek je dlouhodobě diskutované téma. Tímto dotačním titulem můžeme přispět k obnově drobných sakrálních památek ve venkovských obcích, které nejsou ve vlastnictví církve. Jedná se o kaple a kapličky, boží muka nebo kříže,“ uvedla ministryně pro místní rozvoj Karla Šlechtová.
 
Žádosti o dotace je možné předkládat od 22. května do 25. června 2015. Žadatelem o dotace mohou být obce do tří tisíc obyvatel. Více informací o výzvě naleznete zde.

V případě dalších dotazů se žadatelé mohou obrátit na Informační centrum Ministerstva pro místní rozvoj v úřední dny na telefonních číslech +420 224 861 282, +420 224 861 138, nebo na e-mailové adrese info@mmr.cz.


OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost - připravuje se výzva pro mikropodniky

Datum konání: 29. 4. 2015

Cílem Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (schválen 29.4.2015 Evropskou komisí) je dosažení konkurenceschopné a udržitelné ekonomiky založené na znalostech a inovacích. Finance z tohoto operačního programu budou pomáhat podnikatelům a firmám v rozvoji výzkumu a podnikání nebo v účinném nakládání s energiemi. Podporovat bude také zavádění vysokorychlostního internetu a informačních technologií.

Česká republika může v letech 2014-2020 vyčerpat téměř 24 miliard EUR. Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost z této částky rozdělí více jak 4 miliardy EUR. Daný operační program nebude administrován prostřednictvím místních akčních skupin, ale prostřednictvím agentury CzechInvest. Jelikož na území místních akčních skupin působí řada mikropodniků, pokládáme za důležité, předávat i přesto dostupné informace.

Aktuální předběžné informace pro mikropodniky (do 10-ti zaměstnanců) - první výzva programu Technologie pro mikropodniky:

- Žádosti v rámci programu Technologie pro mikropodniky se budou přijímat od června do října v rámci průběžné výzvy.

- Žádost by měla mít jednoduchou podobu.

- Limity výše dotace: max. 45% dotace. Dotace ve výši 100-225 tis. Kč, tzn. způsobilé výdaje projektu ve výši od 223 do 500 tis. Kč.

Alokace na tuto první výzvu: 250 mil.Kč, tzn. lze předpokládat podporu cca 1000-2500 žádostí v rámci ČR.

- Žádosti mohou podávat všechny mikropodniky mimo Prahu.

- Pravděpodobně bude nutná 5-letá udržitelnost výstupů.

- Do konce roku bude zprostředkujícím subjektem Czechinvest, od ledna Agentura pro podnikání a inovace.

Pozn.: Výše uvedené informace jsou předběžné, stále probíhají a budou probíhat jednání o nastavení podmínek.Ministerstvo zemědělství jedná o programu na obnovu drobných venkovských staveb

Datum konání: 29. 4. 2015

Tisková zpráva – Zástupci Ministerstva zemědělství společně s ministerstvy pro místní rozvoj, kultury a obrany upravují nastavení dotačních programů, z nichž se financují opravy menších venkovských staveb. Cílem jednání je připravit takové programy, které by se vzájemně doplňovaly a co nejefektivněji by využily příspěvky ze státního rozpočtu.

„Záměrem programu je údržba a obnova stávajících kulturních prvků venkovské krajiny, které neslouží osobnímu užívání, ani se v nich nepodniká, ale jsou tradiční součástí venkova. Jejich obnova přispěje ke zvýšení atraktivity venkovského prostředí a zároveň podpoří cestovní ruch v regionech,“ řekl ministr zemědělství Marian Jurečka.

Ministerstvo zemědělství původně plánovalo vyhlásit program Udržování a obnova kulturního dědictví venkova ještě letos, ale kvůli účelnému využívání peněz ze státního rozpočtu ho zahájí v roce 2016. Do té doby nastaví program tak, aby doplňoval a přitom nezdvojoval podobné programy, které spravují například ministerstva pro místní rozvoj, kultury a obrany.

„Do příštího roku přesuneme 200 milionů korun na údržbu a obnovu drobných kulturních prvků venkovské krajiny. Žadatelé tak budou mít více času na přípravu žádostí o podporu. Výše dotace na jeden projekt může dosáhnout maximálně půl milionu korun,“uvedl Marian Jurečka.

Dotace budou moci získat obce, spolky, zájmová sdružení i jednotlivci na opravy kapliček, křížových cest, zvoniček, božích muk, smírčích křížů, soch, pomníků a alejí, které nejsou chráněny jako kulturní památky.

Hynek Jordán

ředitel Odboru komunikace MZe29. ročník Hanáckého divadelního máje v Němčicích nad Hanou

Datum konání: 25. 4. 2015 - 2. 5. 2015

Příští sobotu 25. dubna 2015 bude v Němčicích nad Hanou zahájen již 29. ročník Hanáckého divadelního máje. Město Němčice nad Hanou by Vás tímto rádo pozvalo na představení této přehlídky. Program v PDF ke stažení zde.Program na podporu česko-německých a česko-rakouských setkání mládeže

Datum konání: 9. 4. 2015

Rádi bychom Vás informovali o zajímavém programu Koordinačního centra česko-německých výměn mládeže Tandem Západočeské univerzity v Plzni, který je zaměřen na podporu česko-německých a nově také česko-rakouských setkání mládeže.
- Program je určen pro subjekty pracující v mimoškolní oblasti s dětmi a mládeží od 8 do 26 let – například spolky, neziskové organizace, střediska volného času, neformální skupiny mládeže, školní kluby nebo sdružení rodičů a přátel školy. Žadatelem mohou být také obce. 
- Maximální výše podpory je 10 000 Kč na jeden projekt.
- Žádosti mohou být podávány kdykoliv po celý rok.
- Jednoduché formuláře žádostí a další informace naleznou žadatelé na www.tandem-org.cz/rtt.
Pro podrobnější informace je přiložen informační leták.Využití bioodpadu v obcích MAS Na cestě k prosperitě, z. s.

Datum konání: 30. 3. 2015

Využití bioodpadu v obcích MAS Na cestě k prosperitě, z. s.: název projektu, předloženého místní akční skupinou NCkP do nedávno ukončené LXIV. Výzvy Operačního programu Životní prostředí 2007-2013., a zaměřeného především na nákup domácích kompostérů pro obyvatele obcí na území MAS; část projektu tvoří také pořízení štěpkovačů, resp. drtičů dřevní hmoty. Zájem o danou výzvu (počet předložených žádostí v rámci ČR) nakonec několikanásobně převýšil vymezenou finanční alokaci (viz aktualita na webu OPŽP: www.opzp.cz/clanek/254/2503/zajem-o-dotace-nejen-na-trideni-bioodpadu-trojnasobne-prevysil-vymezene-prostredky-vysledky-budou-v-kvetnu/ ). Vyhodnocení by mělo být známo do konce května. Případná realizace pak musí být ukončena nejpozději do konce roku 2015. Držme tedy palce...Velikonoční výstava v Želči

Datum konání: 22. 3. 2015
Tvorba ISRÚ probíhá za finanční spoluúčasti Olomouckého kraje z POV 2013 ve výši 125.000,-- Kč.

pas_loga_upraveny02[6].jpg

SÍDLO MAS

Sídlo a kancelář MAS
Na cestě k prosperitě:
Doloplazy 15 (zámeček)

mas_sidlo.jpg

31. 5. Kamila

Zítra: Laura

Maskáček

Maskáček "Zima 2013" (č. 9)

maskacek_zima_2013[1].pdf

Návštěvnost stránek

014117